Anjing Pembawa Virus Rabies: Signifikan dan Metode Interaksi Berasaskan Fiqh Al-Hadith

Mohd Farhan Md Ariffin, Khadher Ahmad, Muhammad Ikhlas Rosele, Syamsul Azizul Marinsah

Abstract


Rabies (penyakit anjing gila) kembali membangkitkan keresahan dalam kalangan rakyat Malaysia pada Ogos 2015 setelah kali terakhir direkodkan pada tahun 1999. Penularan wabak bawaan anjing ini menjangkiti manusia melalui luka gigitan, luka pada kulit yang terdedah kepada air liur, cairan dan tisu tubuh dari haiwan dijangkiti. Kini semua agensi berkaitan telah dikerahkan bagi tujuan kawalan wabak. Pelbagai tindakan kawalan yang difikirkan wajar telah mula dilaksanakan di peringkat negeri dan kawasan, termasuk menghapus dan melupuskan anjing yang telah dijangkiti. Signifikannya, Nabi SAW telah membincangkan mengenai bahaya dan ancaman kelompok haiwan perosak termasuk anjing dalam himpunan sabda baginda SAW. Justeru, makalah ini berusaha mengupas fiqh al-Hadith berkenaan anjing yang didapati daripada perbincangan ulama’ terdahulu dan kontemporari. Ini penting bagi memberi panduan kepada masyarakat akan mudharat yang mampu dijelmakan haiwan tertentu dan teknik kawalan paling berkesan menurut sunnah Nabi SAW tanpa meminggirkan hak-hak eksklusif haiwan.


Keywords


Anjing; Kronologi Rabies; Bahaya; Haiwan Perosak; Kaedah Berinteraksi

Full Text:

PDF

References


‘Ali bin Adam bin Musa al-Ityubi al-Wallawi, Sharh Sunan al-Nasa’i al-Musamma Dakhirah al-‘Uqba fi Sharh al-Mujtaba (Riyadh: Dar al-Mi’raj al-Dawliah lil Nashr, 1996), 24: 390-391

‘Izzat ‘Ubaid al-Da‘as, Sunan Abu Dawud wa Mu‘alim al-Sunan (Beirut-Lubnan: Dar Ibn Hazm, 1997), 3: 182.

Abd. Latif Muda, Rosmawati Ali @ Mat Zin, Perbahasan Kaedah-Kaedah Fiqh (Kuala Lumpur: Pustaka Salam Sdn. Bhd, 2000), 174-194.

Abu ‘Abd Allah Abu ‘Isa al-Tirmidhi, Sunan al-Tirmidhi (Riyadh: Maktabah al-Ma’arif li Nashr wa al-Tawzi’, 1996), 33

Abu ‘Abd Allah Muhammad bin Ahmad bin Abu Bakr al-Qurtubi, Al-Jami’ li Ahkam al-Qur’an, (Beirut-Lubnan: Muassasah al-Risalah, 2006), 8: 184.

Abu ‘Abd Allah Muhammad bin Isma‘il al-Bukhari, “Al-Jami’ al-Musnad Min Hadith Rasullillah wa Sunanih wa Ayyamih,” dalam Mawsu’at al-Hadith al-Sharif al-Kutub al-Sittah, ed. Salih bin ‘Abd al-Aziz Al al-Syakh (Riyadh: Dar al-Salam li Nashr wa al-Tauzi’, 2000), 267.

Abu ‘Abd Allah Muhammad bin Muhammad bin Yusuf al-Sanusi al-Hasani, Mukammil Ikmal al-Ikmal Sharh Sahih Muslim (Beirut-Lubnan: Dar al-Kutub al-‘Ilmiah, t.t.), 3: 312.

Abu ‘Abd Rahman Ahmad bin Shu’aib bin ‘Ali al-Nasa’i, Sunan al-Nasa’i (Riyadh: Maktabah al-Ma’arif li al-Nashr wa al-Tawzi’, 1988), 18-19; 60-61, dan Ibn Majah al-Qazwayni, Sunan Ibn Majah (Riyadh: Maktabah al-Ma ‘arif lil Nashr wa al-Tawzi’, 1986), 81-82.

Abu al-Husayn Muslim bin al-Hajjaj al-Qushairi al-Naysaburi, “Sahih Muslim,” dalam Mawsu‘at al-Hadith al-Sharif al-Kutub al-Sittah, ed. Salih bin ‘Abd al-Aziz Al al-Shaykh (Riyadh: Dar al-Salam li Nashr wa al-Tawzi’, 2000), 726

Abu al-Tayyib Muhammad Syams al-Haq al-‘Azim Abadi, ‘Aun al-Ma‘bud Sharh Sunan Abu Dawud (Madinah al-Munawwarah: al-Maktabah al-Salafiah, 1968), 5: 300.

Abu Dawud Sulayman bin al-Ashath al-Sajistani, Sunan Abu Dawud (Riyadh: al-Maktabah al-Ma ‘arif lil Nashr wa al-Tawzi’, 1988), 18

Al-Fayruz Abadi, al-Qamus al-Muhit (Beirut: Dar Ihya’ al-Turath al-‘Arabi, 1998), 131

Anne Hillyard et al., Endangered Wildlife and Plants of the World (New York: Marshall Cavendish Corporation, 2001), 456.

Dr. Keith Brown et al., Oxford Student’s Dictionary of English (Shah Alam: Oxford Fajar Sdn. Bhd, 2007), 196.

Ibn Hajar al-‘Asqalani, Fath al-Bari bi Sharh Sahih al-Bukhari, terj. Amiruddin et al. (Jakarta: Pustaka Azzam Penerbit Buku Islam Rahmatan, 2006), 10: 204.

Ibn Majah al-Qazwayni, Sunan Ibn Majah (Riyadh: Maktabah al-Ma ‘arif lil Nashr wa al-Tawzi’, 1986), 606.

Ibn Manzur, Lisan al-‘Arab (Kaherah: Dar al-Hadith, 2003), 12: 134, dan al-Fayruz Abadi, al-Qamus al-Muhit (Beirut: Dar Ihya’ al-Turath al-‘Arabi, 1998), 131.

Kamus Dewan Online, laman sesawang Pusat Rujukan Persuratan Melayu (PRPM), dicapai pada 20 September 2013, http://prpm.dbp.gov.my/Search.aspx?k=haiwan+perosak

Kedah Catat 18 Kes Gigitan, 2 Babit Anjing Gila, di laman sesawang Mynewshub.cc pada 22 September 2015.

Laman Sesawang Office International des Epizooties (OIE), Rabies, dicapai pada 5 Disember 2015

Mardzelah Makhsin, Sains Pemikiran Dan Etika (Kuala Lumpur: PTS Professional, 2007), 256.

Marion Nestle dan Malden C. Nesheim, The Authoritative Guide to Feeding your Dog and Cat, Feed your Pet Right (New York: Free Press, 2010), 327.

Mohd Farhan Md Ariffin (2015), “Analisis Hadith Mengenai Haiwan Fasiq dalam Al-Kutub Al-Sittah: Kajian Terhadap Persepsi Masyarakat Melayu Di Daerah Pengkalan Hulu, Perak” (Disertasi Ijazah Sarjana, Jabatan al-Qur’an dan al-Hadith, Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya, Kuala Lumpur).

Monika@Munirah Abd Razak dan Nik Mohd Zaim Ab Rahim, “Hadith-Hadith Mengenai Anjing: Tumpuan Kepada Isu Pemeliharaan Dan Pengharamannya Daripada Perspektif Hadith Ahkam,” dalam Seminar Antarabangsa Sunnah Nabawiyyah: Realiti Dan Cabaran Semasa (MUSNAD I), ed. Fauzi Deraman, Ishak Suliaman dan Faisal Ahmad Shah (Jabatan al-Quran & al-Hadith, Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya, 2011), 518.

Muhammad ‘Abd al-Rahman bin ‘Abd al-Rahim al-Mubarak Furi, Tuhfah al-Ahwadhi bi Sharh Jami’ al-Tirmidhi, (t.tp., Dar al-Fikr lil Taba‘ah wa al-Nashr wa al-Tawzi’, t.t.), 3: 576.

Penyakit Anjing Gila Masih Terkawal - Dr Hilmi, di laman sesawang Mynewshub.cc pada 23 September 2015.

Penyakit Anjing Gila Masih Terkawal, di laman sesawang Mynewshub.cc pada 23 September 2015.

Ruth Berman, My Pet Dog (USA: Lerner Publications Company, t.t.), 53.

Safa al-Dawwi Ahmad al-‘Adawi, Ihda’ al-Dibajah bi Sharh Sunan Ibn Majah (t.tp., Maktabah Dar al-Yaqin, 1999), 4: 383-384.

Status Wabak Kes Penyakit Rabies Di Perlis, Kedah & Pulau Pinang, di laman sesawang Mynewshub.cc pada 18 September 2015.

Tunku Iskandar et al., Kamus Dewan (Kuala Lumpur: Dewan Bahasa Dan Pustaka, 1970), 33.

Wahbah al-Zuhayli, Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh (Beirut: Dar al-Fikr al-Mu‘asir, 1985), 1: 153.

World Health Organization (WHO), Rabies Surveillance, dicapai pada 5 Disember 2015

Yahya bin Sharf Al-Nawawi, Al-Minhaj Sharh Sahih Muslim (Mesir: Dar Ihya’ al-Turath al-‘Arabi, 1930), 14: 97.

Yusuf al-Qardawi, Fiqih Peradaban Sunah Sebagai Paradigma Ilmu Pengetahuan (Surabaya: Dunia Ilmu, 1997), 186.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2016 Mohd Farhan Md Ariffin, Khadher Ahmad, Muhammad Ikhlas Rosele, Syamsul Azizul Marinsah

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Universiti Teknologi MARA Cawangan Perlis