Highlighting Human as a Servant to God in ‘Hari yang Bergelar Kematian’ Short Story: Based on Takmilah Theory

Authors

  • Mohd Haniff Mohammad Yusoff Pusat Pengajian Bahasa, Tamadun dan Falsafah, Universiti Utara Malaysia

DOI:

https://doi.org/10.24191/ji.v14i2.228

Keywords:

Short story, Malay literature, Takmilah theory, Juri Durabi

Abstract

This study attempts to identify and deconstruct the aesthetics of a short story based on the principlesadvocated in the Takmilah theory. Short story is a genre of creative writing that writers choose to conveytheir thoughts in a shorter medium of delivery than a novel. Islamic narratives raise the question of divinityas well as the relationship between man and the Creator and the relationship between man and man. Ashort story entitled ‘Hari yang Bergelar Kematian’ from Juri Durabi was selected as the research data inthis study. This short story was published in Mingguan Malaysia newspaper on March 12, 2017 and hasbeen recognized as one of the winners of Hadiah Sastera Kumpulan Utusan (HSKU) 2017. Takmilah theoryoutline founded by Shafie Abu Bakar has been selected in this study to achieve the objectives of this study.The findings of the study show that the short story which is entitled ‘Hari yang Bergelar Kematian’ complieswith the principles in Takmilah theory, even highlighting human as a servant to God. Keywords: Short story, Malay literature, Takmilah theory, Juri Durabi

References

Abdul Razak Panaemalae. (2015). Perwatakan “Abdul Kadir” dalam dua cerpen Thai: Suatu Perbandingan. Jurnal Antarabangsa Dunia Melayu, 8(2), 245-256.
Abu Hassan Abdul, Azman Bado, A. Halim Ali & Wahibah Twahir@ H Tahir. (2018). Penerapan sifat Kalamullah dalam puisi sufistik Taman Taqwa. Sains Humanika, 10, 121-128.
Ahmad Hawassy. (2019). Kajian tauhid dalam bingkai aswaja. Diakses daripada https://play.google.com/store/books/details/Ahmad_Hawassy_Kajian_Tauhid_dalam_Bingkai_Aswaja?id=_YyNDwAAQBAJ
Asmiyaty Amat & Lokman Abdul Samad. (2014). Puisi-puisi Arifin Arif: Satu analisis Takmilah. MANU Jurnal Pusat Penataran Ilmu dan Bahasa, 20, 81-108.
Chew Fong Peng. (2013). Cerpen dan perpaduan nasional. Kuala Lumpur: Penerbit Universiti Malaya.
Glosari istilah kesusasteraan. (2017). Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.
Juri Durabi. (2017). Hari yang Bergelar Kematian. Dlm. Nor Asmah Zakaria, Shahidan Jaafar dan Mad Rusli Mohd Jamain (pngr.). Kuroshio, hlm. 260-269. Kuala Lumpur: Tintarona Publications Sdn. Bhd.
Kamariah Kamarudin. (2017). Teori Takmilah dan Aplikasinya dalam Teks Sastera Melayu. Dlm Tengku Intan Marlina Tengku Mohd. Ali (ed.). Teori dan kaedah aplikasi dalam karya, hlm. 59-73. Kuala Lumpur. Institut Terjemahan dan Buku Malaysia.
Maharam Mamat, Maisarah Yaacob & Norasiah Abdullah. (2012). Tarbiah dalam novel Papa… (akhirnya kau tewas jua!). MALIM-SEA Journal of General Studies, 13, 125-138.
Maniyamin Ibrahim. (2005). Citra Takmilah: Analisis terhadap kumpulan puisi Islam. Shah Alam: Karisma Publications Sdn. Bhd.
Mawar Safei. (2019). Didaktisisme Islami dalam cerpen Melayu mutakhir. Journal of Southeast Asia Social Sciences and Humanities, 89(1), 55-67.
Mohd Farhan Md. Ariffin & Khader Ahmad. (2016). Hadith maudu’: Merungkai Kontrakdiksi antara masyarakat dan ulama ke arah kesepakatan bersama. Jurnal Intelek, 11(1), 31-39.
Nurul Hilwany Che Shaffine. (2015). Pemikiran Islam dalam ‘Ayn karya Kemala. Jurnal Melayu, 14 (2), 240-259.
Rahman Shaari. (2001). Bimbingan istilah sastera. Kuala Lumpur: Utusan Publications & Distributors Sdn. Bhd.
Rosnani Ripin. (2017). Takmilah novel Seteguh Fikrah Saleha karya Aminah Mokhtar. Prosiding Persidangan Antarabangsa Sains Sosial dan Kemanusiaan kali ke-2, 3, 1-15.
Sahlan Mohd. Saman. (2014). Cerpen. Dlm. Sahlan Mohd. Saman & Shaiful Bahari Md. Radzi (pnyt.). Persuratan Melayu tradisional ke moden, hlm. 105-123.
Shafie Abu Bakar. (1995). Sastera Islam: Teori pengindahan dan penyempurnaan dalam rangka tauhid. Dlm. S. Jaafar Husin (Peny.). Penelitian sastera: Metodologi dan penerapan teori, hlm. 132-133. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.
Shafie Abu Bakar. (1997). Takmilah: Teori, Falsafah dan Prinsip. Dlm. Mana Sikana (Pngr.). Teori sastera dan budaya dalam kajian akademik. Bangi. Universiti Kebangsaan Malaysia.
Roger, W.P. (2008). Research methods in politics: A practical guide, London: SAGE Publications.

Downloads

Published

2019-11-29