Elemen Pengurusan Kelas Pensyarah Cemerlang Pendidikan Islam Di Politeknik

Authors

  • Ahmad Firdaus Mohd Noor Academy of Contemporary Islamic Studies, Universiti Teknologi MARA Perak Branch, Seri Iskandar Campus
  • Kamarul Azmi Jasmi Academy of Islamic Civilization, Universiti Teknologi Malaysia
  • Khairunnisa A Shukor Academy of Islamic Civilization, Universiti Teknologi Malaysia
  • Mohd Zahirwan Halim Zainal Abidin Academy of Contemporary Islamic Studies, Universiti Teknologi MARA Perak Branch, Seri Iskandar Campus
  • Muhd Imran Abd Razak Academy of Contemporary Islamic Studies, Universiti Teknologi MARA Perak Branch, Seri Iskandar Campus
  • Nurul Khairiah Khalid Academy of Contemporary Islamic Studies, Universiti Teknologi MARA Perak Branch, Seri Iskandar Campus
  • Mohd Farhan Abd Rahman Academy of Contemporary Islamic Studies, Universiti Teknologi MARA Perak Branch, Seri Iskandar Campus
  • Mukhamad Khafiz Abd Basir Academy of Contemporary Islamic Studies, Universiti Teknologi MARA Perak Branch, Seri Iskandar Campus

DOI:

https://doi.org/10.24191/ji.v15i2.348

Keywords:

Pengurusan Kelas, Pensyarah Cemerlang Pendidikan Islam, Politeknik.

Abstract

Artikel ini membincangkan elemen pengurusan kelas yang dimiliki oleh Pensyarah Cemerlang Pendidikan Islam (PCPI) sebagai seorang pendidik di politeknik. Pendekatan kajian ini menggunakan sepenuhnya kajian kualitatif dengan menggunakan kajian kes. Seramai enam orang Pensyarah Cemerlang Pendidikan Islam dipilih sebagai peserta kajian temu bual ini dan disokong oleh tiga orang Ketua Unit Pendidikan Islam, 12 orang rakan pensyarah, dan 12 orang pelajar. Seterusnya data temu bual ini ditriangulasikan dengan dapatan data yang dikumpul dari pemerhatian dan analisis dokumen. Analisis kajian ini menggunakan perisian N’Vivo 7.0 bagi menghasilkan tema dan ciri pengurusan kelas Pensyarah Cemerlang Pendidikan Islam di politeknik sehinggalah membentuk pola. Hasil kajian menunjukkan terdapat 13 elemen pengurusan kelas yang dimiliki oleh Pensyarah Cemerlang Pendidikan Islam di politeknik. Semua elemen ini dimiliki oleh sebahagian besar PCPI dan mencapai tahap pola, iaitu Mengingati dan memanggil nama pelajar,mengaitkan pelajar dengan PdP, memahami keadaan pelajar, tegas pada tempat, memberi teguran secara berhikmah, mendekatkan diri dengan pelajar, meninggikan suara, pensyarah datang awal, mencari penyelesaian, menggunakan unsur jenaka, penekanan adab belajar, tidak menekankan hukuman dan tidak mengabaikan pelajar bukan Islam.

References

Abd. Shukor Shaari (2000). Tingkah Laku Pengajaran dan Kualiti Peribadi Pensyarah Universiti. Seminar Penyelidikan UUM 2000. Pusat Penyelidikan dan Perundingan, Universiti Utara Malaysia, Sintok, 438-453.
Abdul Razaq Ahmad, Anisa Saleha, Zaliza Mohd Jelas & Ahmad Ali Seman (2010). Kepelbagaian Pelajar dan Sekolah: Satu Kajian Kes di Negeri Pahang. Jurnal Pendidikan Malaysia, 35(2) 2010 87-95.
Ahmad Yunus Kasim & Ab.Halim Tamuri (2010). Pengetahuan Pedagogikal Kandungan (PPK) Pengajaran Akidah: Kajian Kes Guru Cemerlang Pendidikan Islam. Journal of Islamic and Arabic Education 2(2), 2010 13-30.
Alias Mat Saad, Nik Mohd.Rahimi Nik Yusoff & Ruhizan Mohammad Yasin (2011). Penilaian Kemudahan Pembelajaran, Peruntukan Kewangan dan Kursus dalam Perkhidmatan bagi Kursus Pendidikan Islam di Politeknik Malaysia. Journal of Islamic and Arabic Education 3(1), 2011 123-134.
Al-Syaibany, Omar Muhammad al-Toumy (1991). Falsafah al-Tarbiah al-Islamiah Mansyurat al-‘Ammah Linasyri Wa al-Tauzi’u wa al-i‘lan. (Trj. Oleh Hasan Langgulung dengan tajuk: Falsafah Pendidikan Islam). Shah Alam: HIZBI.
Chee Kim Mang (2008). Kualiti Guru Permulaan Keluaran Sebuah Institut Perguruan: Satu Tinjauan dari Perspektif Pentadbir Sekolah. Jurnal Pendidik dan Pendidikan, Jilid 23, 49-67.
Dash, M. & Dash, N. (2008). School Management. New Delhi: Atlantic Publishers & Distributers (P) Ltd.
Davis, H.A., Summers, J.J., & Miller, L.M. (2012). An Interpersonal Approach to Classroom Management: Strategies for Improving Student Engagement. California: Corwin Press
Dhamirah Nursakinah Mohamad Safir, Siti Fatimah Salleh, & Halimatus Saadiah Mohamad Safir (2020). The Needs of Breastfeeding Documentation for Breasfeeded Child in Malaysia Society. Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities (MJSSH), 5(2), 13 - 20.
Esah Sulaiman (2012). Pengenalan Pedagogi. Skudai: Penerbit Universiti Teknologi Malaysia.
Emmer, E., Sabornie, E. Evertson, C.M., Weinstein, C.S. (2013). Handbook of Classroom Management: Research, Practice, and Contemporary Issues. New York: Routledge.
Faridah Sulaiman & Mohini Mohamed (2012). Kerangka Pengetahuan Guru Cemerlang Matematik dan Bagaimana Ia digunakan bagi Memilih Contoh dalam Pengajaran Matematik. Asia Pacific Journal of Educators and Education, Vol. 27, 69-86, 2012.
Inglis, P. & Cook, T. (2011). Ten top tips for effectively involving people with a learning disability in research. Journal of Learning Disabilities and Offending Behaviour. 2(2). 98 - 104.
Jabatan Pengajian Politeknik Kementerian Pengajian Tinggi (2012). Garis Panduan Pemantauan Pembelajaran dan Pengajaran Politeknik Edisi 2012. Putrajaya:
Jennifer L. Jones & Robert St. Hilaire (2012). Creating Significant Learning Experiences: A Case Study in the College Religion Classroom. The Journal of Effective Teaching. Vol. 12, No. 3, 2012, 34-43.

Kamarul Azmi Jasmi (2010). Guru Cemerlang Pendidikan Islam Sekolah Menengah di Malaysia: Satu Kajian Kes. Tesis Doktor Falsafah. Bangi: Universiti Kebangsaan Malaysia.
Kamarul Azmi Jasmi & Nazirah Hamdan (2012). Sifat Keperibadian Guru Cemerlang Pendidikan Islam (GCPI) kepada Rakan Setugas dan Pihak Atasan di Sekolah: Satu Kajian Kes. Proceedings World Conference On Islamic Though: 2012(WCIT 2012). 11-12 September 2012. Kinta Riverfront, Ipoh, Perak.
Kamarul Azmi Jasmi (2012). Metodologi Pengumpulan Data dalam Penyelidikan Kualitatitif in
Kursus Penyelidikan Kualitatif Siri 1 2012 at Puteri Resort Melaka on 28-29 Mac 2012. Organized by Institut Pendidikan Guru Malaysia Kampus Temenggong Ibrahim, Jalan Datin Halimah, 80350 Johor Bahru, Negeri Johor Darul Ta'zim.
Lee, Y.L. (2012). A Qualitative Study of Out-of-class Learning Opportunities among First Year ESL Freshmen in a College Town. (Tesis Elektronik). Dirujuk daripada https://etd.ohiolink.edu/ pada 5 Oktober 2015.
Mohd. Azhar Abd. Hamid (2012). Pengalaman Transformasi Perspektif Individu Cina Muslim Terhadap Agama Islam di Johor Bahru. Tesis Doktor Falsafah. Skudai: Universiti Teknologi Malaysia.
Mohamad Khairi Othman & Asmawati Suhid (2010). Peranan Sekolah dan Guru dalam Pembangunan Nilai Pelajar Menerusi Penerapan Nilai Murni: Satu Sorotan. MALIM-SEA Journal of General Studies 11, 2010.
Mohamad Ziyad Mukhtar & Izuddin Muhammed (2012). Penguasaan Asas Bahasa Arab dalam Kalangan Pelajar Program Persediaan Ijazah Sarjana Muda Perguruan (PPISMP) Guru Sandaran Tidak Terlatih (GSTT)-Pendidikan Agama Islam (PAI): Satu Kajian Kes. Persidangan Kebangsaan Pendidikan Islam 2012 (PKPI 2012). 3-6 Julai 2012. Hotel Royale Bintang, Negeri Sembilan. 1-22.
OPCPI1 (2014). Laporan Observasi dan Nota Lapangan di PO1. Laporan daripada Tarikh 02.01.2014 hingga 15.01.2014.
P1PCPI1 (2014). Teks Temu Bual Bersama P1PCPI1 dan P2PCPI1. Temu bual diadakan pada jam 09.00 pagi bertarikh 06.01.2014 di Bilik Perbincangan Perpustakaan PO1.
P2PCPI1 (2014). Teks Temu Bual Bersama P1PCPI2 dan P2PCPI2. Temu bual diadakan pada jam 09.30 malam bertarikh 07.01.2014 di Surau Kamsis PO1.
P1PCPI2 (2014). Teks Temu Bual Bersama P1PCPI2 dan P2PCPI2. Temu bual diadakan pada jam 09.30 malam bertarikh 07.01.2014 di Surau Kamsis PO1.
P2PCPI2 (2014). Teks Temu Bual Bersama P1PCPI2 dan P2PCPI2. Temu bual diadakan pada jam 09.30 malam bertarikh 07.01.2014 di Surau Kamsis PO1.
P1PCPI3 (2014). Teks Temu Bual Bersama P1PCPI3 dan P2PCPI3. Temu bual diadakan pada jam 03.00 petang bertarikh 11.03.2014 di Bilik Perbincangan Perpustakaan PO2.
P1PCPI4 (2014). Teks Temu Bual Bersama P1PCPI4 dan P2PCPI4. Temu bual diadakan pada jam 02.30 petang bertarikh 13.03.2014 di Bilik Perbincangan Perpustakaan PO2.
P2PCPI4 (2014). Teks Temu Bual Bersama P1PCPI4 dan P2PCPI4. Temu bual diadakan pada jam 02.30 petang bertarikh 13.03.2014 di Bilik Perbincangan Perpustakaan PO2.
P1PCPI5 (2014). Teks Temu Bual Bersama P1PCPI5 dan P2PCPI5. Temu bual diadakan pada jam 02.30 petang bertarikh 02.09.2014 di Bilik Perbincangan 5 Perpustakaan PO3.
P2PCPI5 (2014). Teks Temu Bual Bersama P1PCPI5 dan P2PCPI5. Temu bual diadakan pada jam 02.30 petang bertarikh 02.09.2014 di Bilik Perbincangan 5 Perpustakaan PO3.
P2PCPI6 (2014). Teks Temu Bual Bersama P1PCPI6 dan P2PCPI6. Temu bual diadakan pada jam 11.30 pagi bertarikh 05.09.2014 di Bilik Perbincangan Perpustakaan PO3.

PCPI1 (2014). Ciri-ciri Kecemerlangan Pensyarah Pendidikan Islam Politeknik. Dalam Ahmad Firdaus Mohd Noor, Kajian Lapangan Ph.D. Bilik Pensyarah, Politeknik Sultan Azlan Shah Tanjung Malim: FTI, UTM. 1-18.
PCPI2 (2014). Ciri-ciri Kecemerlangan Pensyarah Pendidikan Islam Politeknik. Dalam Ahmad Firdaus Mohd Noor, Kajian Lapangan Ph.D. Bilik Pensyarah, Politeknik Sultan Azlan Shah Tanjung Malim: FTI, UTM. 1-18.
PCPI3 (2014). Ciri-ciri Kecemerlangan Pensyarah Pendidikan Islam Politeknik. Dalam Ahmad Firdaus Mohd Noor, Kajian Lapangan Ph.D. Bilik Pensyarah, Politeknik Sultan Azlan Shah Tanjung Malim: FTI, UTM. 1-18.
PCPI4 (2014). Ciri-ciri Kecemerlangan Pensyarah Pendidikan Islam Politeknik. Dalam Ahmad Firdaus Mohd Noor, Kajian Lapangan Ph.D. Bilik Pensyarah, Politeknik Sultan Azlan Shah Tanjung Malim: FTI, UTM. 1-18.
PCPI5 (2014). Ciri-ciri Kecemerlangan Pensyarah Pendidikan Islam Politeknik. Dalam Ahmad Firdaus Mohd Noor, Kajian Lapangan Ph.D. Bilik Pensyarah, Bilik Pensyarah, Politeknik Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah Shah Alam: FTI, UTM. 1-18.
PCPI6 (2014). Ciri-ciri Kecemerlangan Pensyarah Pendidikan Islam Politeknik. Dalam Ahmad Firdaus Mohd Noor, Kajian Lapangan Ph.D. Bilik Pensyarah, Politeknik Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah Shah Alam: FTI, UTM. 1-19.
RP1PCPI1 (2014). Ciri-ciri Kecemerlangan Pensyarah Pendidikan Islam Politeknik. Dalam Ahmad Firdaus Mohd Noor, Kajian Lapangan Ph.D. Pondok Rehat, Kampus B Politeknik Ungku Omar Ipoh: FTI, UTM. 1-15.
RP1PCPI1 (2014). Ciri-ciri Kecemerlangan Pensyarah Pendidikan Islam Politeknik. Dalam Ahmad Firdaus Mohd Noor, Kajian Lapangan Ph.D. Pondok Rehat, Kampus B Politeknik Ungku Omar Ipoh: FTI, UTM. 1-15.
RP2PCPI1 (2014). Ciri-ciri Kecemerlangan Pensyarah Pendidikan Islam Politeknik. Dalam Ahmad Firdaus Mohd Noor, Kajian Lapangan Ph.D. Pondok Rehat, Kampus B Politeknik Ungku Omar Ipoh: FTI, UTM. 1-15.
RP1PCPI2 (2014). Ciri-ciri Kecemerlangan Pensyarah Pendidikan Islam Politeknik. Dalam Ahmad Firdaus Mohd Noor, Kajian Lapangan Ph.D. Pondok Rehat, Kampus B Politeknik Ungku Omar Ipoh: FTI, UTM. 1-15.
RP2PCPI2 (2014). Ciri-ciri Kecemerlangan Pensyarah Pendidikan Islam Politeknik. Dalam Ahmad Firdaus Mohd Noor, Kajian Lapangan Ph.D. Pondok Rehat, Kampus B Politeknik Ungku Omar Ipoh: FTI, UTM. 1-15.
RP1PCPI3. (2014). Teks Temu bual Bersama RP1PCPI3. Temu bual diadakan pada jam 03.00 petang bertarikh 12.03.2014 di Bilik Ketua Kursus Unit Bahasa.
RP1PCPI4. (2014). Teks Temu bual Bersama RP2PCPI4. Temu bual diadakan pada jam 11.00 pagi bertarikh 13.03.2014 di Kafetaria PO2.
RP2PCPI4. (2014). Teks Temu bual Bersama RP2PCPI4. Temu bual diadakan pada jam 11.00 pagi bertarikh 13.03.2014 di Kafetaria PO2.
RP2PCPI6. (2014). Ciri-ciri Kecemerlangan Pensyarah Pendidikan Islam Politeknik. Dalam Ahmad Firdaus Mohd Noor, Kajian Lapangan Ph.D. Bilik Pensyarah, Politeknik Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah Shah Alam: FTI, UTM. 1-15.
Rozita Radhiah Said & Abdul Rasid Jamian.(2012). Amalan Pengajaran Karangan Guru Cemerlang di dalam Bilik Darjah: Kajian Satu Kes Pelbagai Lokasi. Asia Pacific Journal of Educators and Education, Vol. 27, 51-68, 2012.
Scheel, T., & Gockel, C. (2017). Humor at work in teams, leadership, negotiations, learning and health. Switzerland: Springer Nature.
Tauber, R.T. (2007). Classroom Management: Sound Theory and Effective Practice. Wesport: Praeger Publishers.

Downloads

Published

2020-07-28

Most read articles by the same author(s)